تور کریسمس پاریس زوریخ در ژانویه ۲۰۲۴

تور کریسمس پاریس زوریخ در ژانویه ۲۰۲۴

  • ۷ شب ۸ روز

  • ۵ دی تا ۱۲ دی

  • ۴ شب در پاریس / ۳ شب در زوریخ

رزرو تور کریسمس پاریس زوریخ در ژانویه ۲۰۲۴