تور سریلانکا ویژه پاییز ۱۴۰۲

تور سریلانکا ویژه پاییز ۱۴۰۲

  • ۹ شب ۱۰ روز

  • ۱۸ آذر تا ۲۷ آذر

  • ۲ شب کلـمبــو / ۳ شب کـنــدی / ۲ شـب الا / ۳ شب بنتـوتا

رزرو تور سریلانکا ویژه پاییز ۱۴۰۲